Kiya's longest streak is 1 goo.

Kiya solved this goo: Mandy Moore.

Kiya played in this season: Round XXXI (1 goos solved of 56).